Pracownia architektoniczna
FORMAT
ul. Katowicka 51
41-400 Mysłowice

Polityka prywatności i ochrony danych osobowych

POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

(dalej: „Polityka”)

Administratorem Twoich danych osobowych jest FORMAT MAGDALENA GOŁDA (adres prowadzonej działalności gospodarczej: Mysłowice, ul. Kormoranów, nr 15A, 41-400, NIP: 2220756439), zwana dalej Administratorem.

Zobowiązujemy się do właściwego postępowania w zakresie gromadzenia, wykorzystywania i ochrony Twoich danych osobowych.  Dlatego opracowaliśmy i prezentujemy niniejszą Politykę.

Ta polityka znajduje zastosowanie, jeżeli korzystasz z naszych usług (zwanych w tej Polityce „Usługami”), jak również gdy kontaktujesz się z nami lub to my kontaktujemy się z Tobą odnośnie naszych Usług.

Co zawiera Polityka?

Polityka określa:

 1. zasady przetwarzania danych osobowych,
 2. zakres Twoich danych osobowych, które przetwarzamy,
 3. przyjęte wytyczne dotyczące środków służących ochronie danych osobowych,
 4. wykonywanie praw osób, których dane dotyczą,
 5. zasady wykorzystywania plików cookie.

Zasady przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora.

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”), oraz innymi obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, które uzupełniają i/lub wdrażają RODO.

 Zakres przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

 1. Przetwarzamy dane osobowe:
 2. swoich Klientów,
 3. swoich pracowników i współpracowników,
 4. innych podmiotów, którymi dysponujemy w związku ze świadczeniem Usług,

zwanych dalej łącznie „Podmiotami”.

 1. Przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych:
 2. dane identyfikujące tożsamość,
 3. dane teleadresowe,

w przypadku pracowników nadto:

 1. dane dotyczące wykształcenia i doświadczenia zawodowego,
 2. dane o stanie zdrowia.
 3. Przetwarzamy dane osobowe Podmiotów w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, w celu:
 4. zawarcia i wykonania umów, których jesteśmy stroną,
 5. wypełnienia ciążących na nas obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa,
 6. zrealizowania swoich prawnie uzasadnionych interesów, w postaci marketingu bezpośredniego produktów i usług, analizy danych, ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, poprawy jakości Usług.
 7. Nie przechowujemy danych osobowych Podmiotów dłużej, niż jest to konieczne, przy czym to jak długi jest ten czas przechowywania danych, zależy od kilku czynników, w szczególności tego:

– dlaczego je zgromadziliśmy;

– jak dawno temu to nastąpiło;

– czy istnieją prawne/regulacyjne powody, dla których powinniśmy je nadal przechowywać;

– czy potrzebujemy ich, aby chronić Ciebie czy nas.

 1. Udostępniamy dane osobowe Podmiotów wyłącznie następującym kategoriom podmiotów trzecich:
 2. administratorom, którzy uzyskali Państwa zgodę na przekazanie i przetwarzanie Państwa danych osobowych,
 3. podmiotom i organom upoważnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa,
 4. podmiotom przetwarzającym dane osobowe na polecenie Administratora w związku z Usługami,
 5. innym podmiotom, jeżeli jest to uzasadnione celem i podstawą prawną przekazania,

zapewniając, by podmioty te miały dostęp wyłącznie do tych danych osobowych, które są niezbędne do wykonywania określonych zadań lub mieszczą się w zakresie udzielonych zgód albo mającego zastosowanie celu przekazania.

 1. Przetwarzamy tylko te dane Podmiotów, które są niezbędne do przyjętych celów przetwarzania. Obowiązek ten odnosi się do ilości zbieranych danych osobowych, zakresu ich przetwarzania, okresu ich przechowywania oraz ich dostępności.
 2. W przypadku przetwarzania do celów archiwalnych, statystycznych oraz dalszego przetwarzania danych osobowych, ustalamy, czy operacja przetwarzania jest zgodna z prawem i z pierwotnymi celami przetwarzania. W takim przypadku uwzględniamy między innymi: wszelkie powiązania pomiędzy tymi celami a celami zamierzonego dalszego przetwarzania, kontekst, w którym dane osobowe zostały zebrane, w szczególności rozsądne przesłanki pozwalające osobom, których dane dotyczą, oczekiwać dalszego wykorzystania danych oparte na rodzaju ich powiązania z administratorem, charakter danych osobowych, konsekwencje zamierzonego dalszego przetwarzania dla osób, których dane dotyczą oraz istnienie odpowiednich zabezpieczeń zarówno podczas pierwotnej, jak i zamierzonej operacji dalszego przetwarzania.
 3. Jeżeli planujemy przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w których dane osobowe zostały zebrane, przed dalszym przetwarzaniem informujemy osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz dostarczamy jej inne niezbędne informacje.
 4. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich (tj. państw spoza UE) i organizacji międzynarodowych odbywa się wyłącznie w pełnej zgodzie z RODO.

Przyjęte wytyczne dotyczące środków służących ochronie danych osobowych

 1. Dokonujemy oceny ryzyka naruszenia praw lub wolności Podmiotów, biorąc pod uwagę ryzyko przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych, mogącego w szczególności prowadzić do uszczerbku fizycznego, szkód majątkowych lub niemajątkowych i na tej podstawie wdrażamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z prawem.
 2. Wdrożone środki techniczne i organizacyjne powinny zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa, w tym poufność oraz uwzględniać stan wiedzy technicznej oraz koszty ich wdrożenia w stosunku do ryzyka i charakteru przetwarzania danych osobowych Podmiotów.
 3. Nadajemy odpowiednie upoważnienia osobom, które mają dostęp do danych osobowych i podejmujemy odpowiednie działania w celu zapewnienia, by dane osobowe przetwarzano wyłącznie na nasze polecenie.
 4. Korzystamy wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających dane osobowe w naszym imieniu, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi przepisów prawa.
 5. Stworzyliśmy i aktualizujemy rejestr czynności przetwarzania. W rejestrze czynności przetwarzania wskazujemy jakie dane, jakiego Podmiotu, w jakim celu, na jak długo, za pomocą jakich zabezpieczeń są przetwarzane i komu przekazywane.
 6. Zapewniamy informowanie Podmiotów w przepisanych prawem terminach o zasadach przetwarzania ich danych osobowych.
 7. Zastrzegamy sobie prawo do wdrożenia szczegółowych polityk i procedur, zapewniających wykonanie Polityki, odnoszących się do bezpieczeństwa, integralności, poufności danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych i poza tymi systemami.

Wykonujemy Twoje prawa wynikające z RODO.

 1. Zgłaszanie przez Ciebie żądań związanych z realizacją Twoich praw, wynikających z RODO, a zwłaszcza z art. 15-22 RODO, możliwe jest mailowo na nasz adres mailowy: magda@pracowniaformat.com lub listownie na adres: FORMAT MAGDALENA GOŁDA Mysłowice, ul. Kormoranów, nr 15A, 41-400.
 2. Zapewniamy terminowe wykonywanie Twoich żądań.

Zasady wykorzystywania plików cookie.

Używamy plików cookie i podobnych technologii, takich jak tagi i piksele („cookie”), w celu personalizacji i poprawy jakości obsługi, podczas korzystania przez Ciebie z naszej strony internetowej oraz w celu dostarczenia Ci stosownych reklam internetowych.

Jak wykorzystujemy cookie.

Cookies to małe pliki tekstowe zawierające unikalny identyfikator, które są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym, dzięki czemu urządzenie może być rozpoznawane podczas korzystania z konkretnej strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Mogą one być używane tylko przez czas trwania Twojej wizyty lub mogą być wykorzystywane do mierzenia Twojej interakcji z usługami i treściami w pewnym przedziale czasu. Pliki cookie pomagają w zapewnieniu ważnych funkcji i funkcjonalności naszej strony internetowej oraz w celu poprawy jakości korzystania z nich przez Ciebie.

Jeśli zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookie, mogą one zostać użyte w celu ulepszanie sposobu działania naszej strony internetowej i poprawy jej wydajności.

Twoje możliwości wyboru, jeśli chodzi o cookie.

Za pomocą ustawień przeglądarki możesz akceptować lub odrzucać nowe pliki cookie oraz usuwać już istniejące. Możesz również ustawić przeglądarkę tak, aby powiadamiała Cię o każdym umieszczeniu nowych plików cookie na Twoim komputerze lub innym urządzeniu.

Jeśli zdecydujesz się wyłączyć niektóre lub wszystkie pliki cookie, możesz nie być w stanie w pełni korzystać z naszej strony internetowej.